نیازمندبه دونفرنیروی جوشکار ماهر یانیمه ماهر

نیازمندبه دونفرنیروی جوشکارماهرونیمه ماهرجهت جوشکاری سیار
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133504304