سرمایه گذاری در ازای ضمانتنامه بانکی و چک تضمین

طی قرارداد مضاربه مبلغ 285 میلیون تومان به ازای ضمانت نامه 300 میلیونی بانکی برای شرکت به مدت یکماه دریافت شده که برای اطمینان چک ضمانت به مبلغ 300 میلیون تومان برای تاریخ 1399/10/25 ( یکماه آینده ) به قرارداد پیوست می شود سود مازاد برای شرکت بوده و قرارداد قانونی و شرعی می باشد مبلغ سرمایه گذاری : 285 میلیون تومان مدت قرارداد : یک ماه مقدار سود : 15 میلیون تومان ضمانت : ضمانت نامه بانکی و چک تضمین لطفا ابتدا در مورد اعتبار ضمانت نامه بانکی اطلاعی کسب کنید مدت زمان فرصت برای عقد قرارداد تا پنج شنبه صبح 1399/09/27 می باشد.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09159678629