رفع عیب و تعمیرونگهداری در شهرک صنعتی زارچ

رفع عیب و تعمیرونگهداری وکابل کشی ومدار فرمان تابلو برق صنعتی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09922075053