نیازمند شاگرد برقکش

شاگرد جهت کار برقکشی ساختمان نیمه ماهر یا کارآموز محدود آزادشهر بصورت دائم کار دانش آموز نباشد حقوق بصورت ساعتی میباشد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09138516788