سرمایه گذاری سودمندوبدون ریسک درحوزه معدن وصادرات

سرمایه گذاری در معدن فروش سهام معدن ب مقدارسرمایه * سودحاصل ازفروش وصادرات ب مقدارسهم* درصد وام وتجهیزات ب مقدار سهم* جهت کسب اطلاعات بیشتر ناصحی***********
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09116786063