اتوکارخانم جهت کاردرپرده فروشی

به یک اتوکارخانم برای پرده فروشی محدوده خ نعیم ابادنیازمندیم ساعت کاری 8/30الی14/30
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133564389