همکار گارسون آقا برای رستوران

ب تعدادی گارسون آقا (خوش برخورد ،زرنگ و ظاهری آراسته بدون استمال دخانیات ) برای کار در رستوران ب صورت تک شیفت و دو شیفت نیازمندیم حقوق ساعتی ب همراه وعده ناهار و شام
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09196146989